Typické projevy

Advanced Heading

Klinický obraz vývojové dysfázie je rozmanitý a závisí na jejím typu a stupni, přičemž může být spojen s dalšími neurovývojovými poruchami. Mezi typické projevy patří:

Opožděný začátek mluvení

Dítě začíná mluvit později než jeho vrstevníci. Nebo ještě nemluví vůbec.

Porozumění řeči

Obtíže s chápáním složitějších pokynů nebo příběhů.

Problémy se slovní zásobou

Omezený slovník a potíže s vybavováním slov.

Sluchové zpracování

Potíže s rozlišováním podobně znějících slov a krátkodobou sluchovou pamětí.

Sociální komunikace

Obtíže v interakci a komunikaci s vrstevníky, pasivní komunikační chování.

Motorika

Problémy v celkové koordinaci, hrubé i jemné motorice.
Více informací

Výslovnost

Srozumitelnost řeči je horší, dochází ke komolení a zkracování slov.

Gramatické chyby

Nesprávné používání koncovek, spojek a předložek.

Narativní schopnosti

Potíže s vyprávěním příběhů a popisem událostí.

Exekutivní funkce

Oslabení pracovní paměti a kognitivní flexibility.

Emoce, emoční zralost a frustrace

Výkyvy nálad, emoční nestabilita a frustrace z komunikačních obtíží.

Problémy s jídlem

Obtíže s jídlem, které mohou být spojeny se senzorickými problémy.

Sensorické problémy

Obtíže se zpracováním senzorických vjemů.
Více informací

Problémy se sebeobsluhou

Obtíže s běžnými úkony denního života, jako je oblékání nebo hygiena.

Je důležité si uvědomit, že projevy se mohou lišit a měnit s věkem a vývojem dítěte.

Copyright: © 2024 Dysfázka – vyvojovadysfazie.cz. All Rights Reserved.