Domácí vzdělávání

Individuální vzdělávání (lidově „domácí vzdělávání”) je alternativním způsobem plnění povinné školní docházky na základní škole, kdy dítě vzdělává mimo budovu školy tzv. vzdělavatel. Vzdělavatelem může být při splnění zákonných podmínek rodič nebo jiná pověřená osoba. Žák nedochází k prezenčnímu studiu do školy, ale musí v této škole složit za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva.

Důvody k domácímu vzdělávání

Důvody, proč se někteří rodiče rozhodují pro domácí vzdělávání, mohou být opravdu velmi různorodé. Nejčastěji se jedná o tyto:

  • Osobnostní nastavení dítěte
  • Časté cesty rodičů za prací
  • Speciální vzdělávací potřeby dítěte (např. podezření na různé dys, PAS, nadání atd.),
  • Zdravotní důvody
  • Šikana ze strany spolužáků nebo učitele
  • Děti sportovci

 

Právní forma

Individuální vzdělávání (dále IV nebo domácí vzdělávání) je v zákoně ukotveno již od roku 2005. Problematiku upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání („školský zákon“). Legislativa nejprve umožňovala pouze domácí vzdělávání pro 1. stupeň, s novelou školského zákona v roce 2016 je domácí vzdělávání i pro 2. stupeň. 

Podmínky pro domácí vzdělávání

Existují zákonem dané podmínky, které musí být splněny, aby bylo možné domácí vzdělávání realizovat.

Doklad o dosaženém vzdělání vzdělavatele

Pro vzdělávání dítěte na prvním stupni ZŠ (1.-5. třída), je třeba mít středoškolské vzdělání zakončené maturitou. Pro 2. stupeň ZŠ je již potřeba mít vysokoškolský diplom (stačí i Bc. a to v jakémkoli oboru, není nutné pedagogické vzdělání). 

POZOR! Jedná se o doklad o dosaženém vzdělání vzdělavatele, jímž ale nemusí být rodič.

Vyjádření ze školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

Jedná se o vyjádření, ne doporučení! Není tedy třeba, aby bylo kladné. Také se nejedná o vyšetření pro zprávu o specifických poruchách učení nebo pro žádost o odklad povinné školní docházky.

Není nutné řídit se spádovostí, což znamená, že pokud vám přístup psychologa nebo termín nevyhovuje, můžete se objednat jinam.

POSTUP ŽÁDOSTI

!!! Žádost o individuální vzdělávání vypadá stejně v případě, kdy má dítě do školy nastoupit poprvé, i v případě kdy se jedná o přestup z klasické formy vzdělávání v průběhu vzdělávání !!! 

Zde existuje jediný rozdíl, a to, pokud je dítě vzděláváno na jedné škole a bude přestupovat na školu jinou. V tomto případě je ke klasické žádosti potřeba doložit ještě Žádost o přestup – většinou je volně ke stažení na webech jednotlivých škol.

Než podáte žádost o individuální vzdělávání, je důležité si dobře rozmyslet, kam tuto žádost budete podávat. Tedy do jaké kmenové školy bude vaše dítě zapsáno.

Kmenová škola

je škola v rejstříku MŠMT, kde bude dítě zapsané a kam bude třeba dojíždět na konci pololetí na tzv. přezkoušení. 

Kmenová škola nemusí být (a většinou ani není) škola spádová. Mnohem důležitější než blízkost školy od vašeho bydliště je totiž přístup školy k domácímu vzdělávání, její zkušenosti s domácím vzděláváním, požadavky na přezkoušení a v neposlední řadě i její školní vzdělávací program a vzdělávací směr (Montessori, Waldorf, „svobodné školy“ atd.). 

Pokud si nevíte rady s výběrem konkrétní školy, můžete oslovit metodičky z Asociace domácího vzdělávání. To jsou často ženy s pedagogickým vzděláním a osobní zkušeností, které spolupracují se školami nakloněnými domácímu vzdělávání. Mají přehled, které školy mají volnou kapacitu nebo třeba nabízejí individuální vzdělávání i pro druhostupňové děti. Zároveň tyto metodičky často samy nabízejí možnost přezkoušení dětí v pololetí ve vybrané škole. 

Dle § 41 školského zákona o povolení individuálního vzdělávání rozhoduje ředitel vybrané školy, a to na základě žádosti rodiče. 

Žádost musí obsahovat:
  • řádné náležitosti dle ustanovení § 41 odst. 2. (např. jméno a příjmení, rodné číslo, důvody pro tento způsob vzdělávání, podmínky ochrany zdraví žáka,…) 
  • vyjádření ze školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) – toto vyjádření se vystavuje většinou na jeden školní rok, ale je možné se domluvit na delší časové období, aby nemuselo dítě každý rok na psychologické testy

Žádost o individuální vzdělávání je možné vyřešit současně se zápisem do školy, ale není to povinné. Je však třeba mít souhlasné stanovisko ředitele školy nejpozději prvního září, jinak dítě musí nastoupit na denní docházku.

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ

Děti se během domácí výuky učí stejné učivo jako jejich spolužáci ve škole. To znamená, že domácí vzdělávání musí být v souladu s rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem konkrétní školy. Pro to, aby Vaše dítě na domácím vzdělávání mohlo zůstat, je nezbytné splnit pololetní přezkoušení alespoň na čtyřky ze všech předmětů. Proto si od školy hned na začátku roku vyžádejte školní vzdělávací program, ve kterém je definováno, co by Vaše dítě mělo v příslušném školním roce obsáhnout.

Školy mohou poskytnou žákům do domácí výuky učebnice a doporučit pracovní sešity či pomůcky. V některých případech se mohou žáci účastnit školních akcí, výletů nebo jiných aktivit pořádaných konkrétní školou. 

Aby žák získal hodnocení, každé pololetí jej čekají zkoušky, během kterých obhájí své znalosti. Průběh těchto zkoušek organizuje ředitel příslušné školy a zároveň určuje vyučující, kteří by měli žáka vyzkoušet. Výsledné hodnocení žákovi dává vyučující.

Průběh zkoušek

Rodiče se mohou informovat u školy, ve které je dítě zapsáno, jakou formou bude probíhat přezkoušení jejich dítěte, při schvalování jejich žádost o domácí vzdělávání. Zkoušky probíhají písemnou nebo ústní formou, prezentací či ukázkou praktických dovedností.

Je čistě na rodičích a dětech, jakým způsobem své domškoláctví pojmou. Každé dítě je individuální a každému bude vyhovovat jiná forma vzdělávání. Můžete proto zvolit jakoukoliv formu, kterou uznáte u svého dítěte jako efektivní a hravou.

Ukončení domácího vzdělávání

Jestliže nejsou zajištěny dostatečné podmínky k individuálnímu vzdělávání, je ředitel školy oprávněn individuální vzdělávání ukončit dle § 41 odst. 8. Stejně tak tomu bude, pokud zákonný zástupce dítěte neplní zákonné podmínky, nebo pokud žák na konci pololetí neprospěl. Ukončení domácího vzdělávání je možné také na žádost zákonného zástupce.