ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vývojová dysfázie je specifický typ narušeného vývoje řeči, který se vyskytuje u dětí a není přímým důsledkem jiné diagnózy, jako jsou intelektové poruchy, poruchy autistického spektra či dětská mozková obrna. ​

Tato porucha představuje výzvu, která se netýká pouze nerovnoměrného vývoje řeči, ale má vliv na celou osobnost dítěte. Přestože se problémy s řečí neprojevují regionálními, sociálními, kulturními nebo etnickými odchylkami a nelze je zcela přisuzovat anatomickým nebo neurologickým abnormalitám, jejich dopad je mnohem širší. Vývojová dysfázie je pervazivní vývojová porucha a zasahuje nejen komunikační schopnosti, ale i celou škálu dalších oblastí, jako je motorika, senzorika, koordinace i sociální kontakt.  Proto je nutné přistupovat k terapii individuálně, s ohledem na specifickou kombinaci problémů a potřeb každého dítěte. Tento komplexní pohled je klíčový pro efektivní podporu a rozvoj dítěte s touto poruchou.
Je důležité poznamenat, že i když se jedná o vývojovou poruchu, symptomy mohou přetrvávat do dospělosti v různé míře. Často vyžaduje vývojová dysfázie individuálně přizpůsobený přístup v terapii a vzdělávání.
Důraz na ranou identifikaci a intervenci je klíčový pro úspěšnou terapii a adaptaci. 

Druhy vývojové dysfázie

Vývojová dysfázie se může vyskytovat v různých formách, které lze klasifikovat podle převládajícího typu řečových a jazykových obtíží