Asistenti

Existuje více druhů asistence a je na zvážení rodičů, školského poradenského zařízení, či sociálního pracovníka, jaký druh asistence dítě potřebuje a v jaké míře.

Postupy žádosti o asistenta jsou stejné pro mateřské i základní školy.

Druhy asistentů

Pozici osobního asistenta upravují právní předpisy Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Osobní asistenci provádí pracovník v sociálních službách. Hlavní pracovní náplní osobního asistenta je zejména doprovod dítěte do a ze školy, případně na další mimoškolní aktivity. V případě zvýšené potřeby zajištění sebeobslužných a doprovodných činností během školní docházky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Je na zvážení ředitele školy, zda bude situaci řešit pomocí osobního asistenta. Ředitel školy může uzavřít s nestátní neziskovou organizací smlouvu o poskytování sociální služby osobní asistence. Osobní asistent ve škole pak dítěti pomáhá hlavně při sebeobsluze, osobní hygieně, stravování, o přestávkách, při přesunech po budově školy apod.

Osobní asistent bývá zaměstnancem převážně nestátních neziskových organizací, poskytovatelů sociálních služeb. Tyto subjekty získávají na provoz služby dotace od státu, nadací či jiných subjektů. Rodina přispívá na úhradu finančních nákladů této sociální služby, maximální částka úhrady služby je stanovena vyhláškou 505/2006 Sb. v § 5, a to maximálně 85 Kč/hod. Na úhradu sociálních služeb slouží rodině příspěvek na péči. 

Školní asistent je nová profese, se kterou se setkáváme v českých mateřských a základních školách až v posledních letech. Cílem práce školních asistentů je podpořit vzdělávání žáků více ohrožených školním neúspěchem (zejména žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí). Školní asistenti pomáhají učitelům ve školách, docházejí do rodin žáků, podporují doučování žáků i zapojení žáků do volnočasových aktivit. Školní asistent, na rozdíl od asistenta pedagoga, není spojen s konkrétním žákem (neposkytuje podpůrná opatření), působí v celé škole.

Zaměstnavatelem školního asistentem bývá škola, může jím být ale i nezisková organizace, která se školou spolupracuje. Na rozdíl od asistentů pedagoga nejsou školní asistenti financováni výhradně ze státního rozpočtu, většina jejich mezd je naopak placena z prostředků Evropské unie (konkrétně z projektů hrazených z Evropského sociálního fondu.) Školní asistent je nepedagogický pracovník.

Školní asistent pracuje vždy na dobu určitou podle trvání projektu konkrétní školy, nejdéle 2 roky. Oproti tomu je délka pracovního poměru asistenta pedagoga vázána na přítomnost žáka s podpůrnými opatřeními v dané škole.

Asistent pedagoga je pedagogický pracovník podle § 2 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Pozici asistenta pedagoga upravují právní předpisy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho pracovní náplní je zprostředkování výchovné a vzdělávací činnosti dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, v případě potřeby pomáhat dětem s těžším zdravotním postižením se sebeobsluhou v době vyučování, na základě pokynů pedagogického pracovníka. Asistent pedagoga dále napomáhá žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, komunikaci se spolužáky, spolupracuje se zákonnými zástupci žáka a komunitou, ze které žák pochází.

Asistent pedagoga může mít vzdělání vysokoškolské, ale i základní. Pokud nedosáhl maturity, může vykonávat práci asistenta pedagoga pouze "v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči". Pro práci asistenta při výuce integrovaných žáků v běžné ZŠ potřebuje alespoň maturitu. Pokud nedosahuje úrovně vysokoškolského vzdělání, musí absolvovat akreditovaný vzdělávací kurz pro asistenty pedagoga. 

Sdílený asistent pedagoga se používá v situaci, kdy je v jedné třídě jeden asistent doporučený ke dvěma nebo více žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Toto „sdílení“ je ale možné pouze za předpokladu, že jde o žáky jedné třídy.

Po novelizaci vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (č. 27/2016 Sb.), by v jedné třídě běžné školy nemělo být více než pět žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve třetím nebo vyšším stupni podpory.

Kdo je to žák se speciálními vzdělávacími potřebami?

Žák se zdravotním postižením

(mentální, tělesné, zrakové, sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus, vývojové poruchy učení nebo chování)

Žák se zdravotním znevýhodněním

(zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání)

Žák se sociálním znevýhodněním

(žák z prostředí, kde se mu nedostává potřebné podpory k řádnému průběhu vzdělávání včetně spolupráce zákonných zástupců se školou, a žák znevýhodněný nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka dle vyhlášky č.147/2011)

Postup o žádost

Asistenta pedagoga do MŠ/ZŠ

Krok č.1

Veškeré žádosti o AP se musí ke škole dostat přes ŠPZ (školské poradenské zařízení), a to je buď PPP (Pedagogicko psychologická poradna) nebo SPC (Speciálně pedagogické centrum).

Krok č. 2

Na základě vyšetření dítěte – dítě by mělo být vyšetřeno mimo PPP a SPC i klinickým logopedem, psychologem (psychiatrem), foniatrem, případně dalšími potřebnými odborníky – uvede PPP či SPC převažující stupeň podpůrných opatření.

Zajistit dítěti veškerá vyšetření, včetně návštěvy PPP a SPC, je čistě v dikci rodičů.

Krok č. 3

Pokud již ŠPZ vyšetřilo žáka a vystavilo doporučení ke vzdělávání žáka, přičemž součástí je doporučení asistenta pedagoga, předá zákonný zástupce žáka doporučení ve škole. Poté, co škola obdrží od rodičů potřebné dokumenty, posílá ředitel školy žádost na krajský úřad nejpozději do normativně stanoveného data (obvykle 31. května). Krajský úřad vydává souhlas či nesouhlas se zřízením AP pro dané dítě od začátku školního roku a rozhoduje také o výši úvazku AP. 

Podpůrná opatření

Podpůrná opatření slouží jako podpora práce pedagoga s žákem, a to v případě, kdy vzdělávání vyžaduje v různé míře upravit průběh žákova vzdělávání. Opatření slouží dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a kladou si za cíl zajistit žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami možnost naplnění jeho vzdělávacích možností a právo na vzdělání bez diskriminace. 

                                                                                                                           Stupně podpůrných opatření

První stupeň podpůrných opatření vždy navrhuje a poskytuje škola. Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření navrhuje a metodicky provází školské poradenské zařízení. Zařazení konkrétních žáků do jednotlivých stupňů a pravidla, podle kterých bude škola doporučení využívat, stanovuje ministerstvo prováděcí vyhláškou č. 27/2016 Sb.

Tento stupeň podpory je v podstatě zdůraznění principů individuálního přístupu. Žák, učitel ani škola nemají nárok na finanční podporu ani na asistenta pedagoga. 

Žák potřebuje jen drobné úpravy v časové a místní organizaci výuky tak, aby byl schopný samostatně zvládnout organizaci výuky (např. označení místa v šatně, vytvoření prostoru pro pomůcky ve třídě).

U tohoto stupně je charakter vzdělávacích potřeb žáka ovlivněn zejména aktuálním zdravotním stavem, opožděným vývojem, odlišným kulturním prostředím nebo jinými životními podmínkami, problémy v počáteční schopnosti učit se a připravovat se na školní práci, ale také nadáním, specifickými poruchami učení a chování, mírným oslabením sluchových nebo zrakových funkcí, mírnými řečovými vadami, poruchami autistického spektra s mírnými obtížemi, nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka a dalšími specifiky. Podpůrná opatření druhého stupně se vážou k:

  • úpravě obsahu vzdělávání
  • speciálním učebnicím a učebním pomůckám
  • kompenzačním pomůckám
  • pedagogické intervenci

Charakter vzdělávacích potřeb žáka je nejčastěji ovlivněn závažnými specifickými poruchami učení, odlišným kulturním prostředím a jinými životními podmínkami žáka, poruchami chování, těžkou poruchou řeči, řečovými vadami těžšího stupně, poruchami autistického spektra, lehkým mentálním postižením, zrakovým a sluchovým postižením, tělesným postižením, neznalostí vyučovacího jazyka a dalšími obtížemi, které mají významný dopad na kvalitu a průběh vzdělávání žáka. Podpůrná opatření třetího stupně se vážou k: 

  • úpravě výstupů a obsahu vzdělávání
  • speciálním učebnicím a speciálním učebním pomůckám
  • kompenzačním pomůckám
  • pedagogické intervenci

Charakter speciálních vzdělávacích potřeb již vyžaduje významné úpravy v metodikách a v organizaci vzdělávání, úpravy v obsahu vzdělávání a úpravu výstupů ze vzdělávání. Podpůrná opatření čtvrtého stupně se vážou k:

  • speciálním učebnicím a učebním pomůckám
  • kompenzačním pomůckám
  • úpravě prostředí a k úpravě pracovního místa žáka
  • asistentům pedagoga
  • tlumočníkům znakového jazyka a přepisovatelům pro neslyšící, školním psychologům, školním speciálním pedagogům
  • zajištění komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob
  • zajištění prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace 

Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje nejvyšší míru přizpůsobení organizace, průběhu a obsahu vzdělávání a kompenzace důsledků zdravotního postižení. Pátý stupeň podpůrných opatření je poskytován výhradně žákům s nejtěžšími stupni zdravotního postižení, zpravidla souběžným postižením více vadami, vyžadujícími vysokou úroveň podpory. Výuka je realizována speciálními pedagogy. Podpůrná opatření pátého stupně se vážou k:

  • speciálním učebnicím a učebním pomůckám
  • kompenzačním pomůckám
  • úpravě prostředí, úpravě pracovního místa žáka
  • angažování dalších pedagogických pracovníků, asistentů pedagogů, tlumočníků českého znakového jazyka a přepisovatelů pro neslyšící, systémům alternativní nebo augmentativní komunikace, službám školních psychologů a speciálních pedagogů. 

Přítomnost AP

a jeho časový rozsah dle stupně podpůrného opatření

(V současné době, vzhledem k poklesu finančních prostředků a stoupajícího počtu žádostí o zřízení pracovního místa asistenta pedagoga, jsou často přidělovány úvazky menší, nedostačující pro kvalitní integrační proces žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.)

Sdílený asistent pedagoga pro skupinu pěti a více žáků s potřebou podpůrných opatření ve 2. stupni podpory (u jednotlivých žáků je vždy využit pouze k některým činnostem, ne po celou dobu učebního plánu žáka).

Sdílený asistent pedagoga pro méně než 5 žáků s potřebou podpůrných opatření ve 3. stupni podpory (u jednotlivých žáků je vždy využit pouze k některým činnostem, ne po celou dobu učebního plánu žáka).

Přítomnost asistenta pedagoga u žáka po dobu plnění jeho učebního plánu (dle rozvrhu hodin).

Pedagogická asistence k danému žákovi na dobu jeho pobytu ve škole a při školních akcích.