Doplňkové terapie

Canisterapie

Canisterapie, známá také jako terapie s psem, představuje terapeutický přístup. Zapojení psa do terapeutických sezení může mít pozitivní vliv na děti s touto vývojovou dysfázií. Interakce s psem podporuje sociální interakce, rozvíjí emocionální propojení a může motivovat děti k aktivnímu zapojení do komunikace. Přítomnost psa může vytvářet uvolněnější a přátelské prostředí, což usnadňuje terapeutickou práci na komunikačních dovednostech.

ABA Terapie

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) představuje praktickou aplikaci behaviorální analýzy, která uplatňuje efektivní metody a strategie učení v každodenním životě. Tyto metody umožňují výuku nových dovedností dětem i dospělým, což přispívá ke zlepšení jejich kvality života a života jejich blízkých. ABA není pouze terapií nebo specifickou metodou učení pro děti s poruchami autistického spektra (PAS). Nejznámějším využitím ABA je však ve vzdělávání a výchově dětí s PAS. Díky principům založeným na ABA je možné rozvíjet zejména aktivní komunikaci u těchto dětí, což jim umožňuje lépe vyjádřit své potřeby a přispívá k jejich celkovému rozvoji.

HANDLE

HANDLE (Holistic Approach to NeuroDevelopment and Learning Efficiency) představuje komplexní přístup k podpoře jedinců s vývojovou dysfázií. HANDLE kombinuje různé terapeutické metody a cvičení zaměřená na neurovývojové aspekty. Tato metoda se snaží posílit komunikační a senzorické schopnosti dětí s vývojovou dysfázií prostřednictvím individuálně přizpůsobených cvičení. HANDLE zahrnuje strategie pro zlepšení vnímání, motoriky a celkové pohody jedince. Tímto způsobem HANDLE přispívá k celkovému rozvoji komunikačních dovedností a podporuje optimální neurovývoj u jedinců s vývojovou dysfázií.

Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie představuje jemný a holistický přístup k podpoře jedinců s vývojovou dysfázií. Tato terapie se zaměřuje na harmonizaci toku cerebrospinálního moku, což může mít pozitivní vliv na centrální nervový systém. Prostřednictvím jemných doteků a manipulací pracuje kraniosakrální terapeut na uvolnění napětí a zlepšení pohyblivosti lebky. Tímto způsobem kraniosakrální terapie usiluje o optimalizaci neurovývoje, podporu senzorické integrace a celkový rozvoj komunikačních dovedností u jedinců s vývojovou dysfázií.

Nácvik sociálních dovedností

Kroužek nácviků sociálních dovedností představuje strukturovaný a podpůrný prostředek pro děti s vývojovou dysfázií. Zaměřuje se na systematický trénink komunikačních a sociálních dovedností, posiluje schopnost navazovat vztahy a efektivně komunikovat s okolím. Během kroužku jsou děti podporovány v interakcích s vrstevníky a získávají nástroje k porozumění sociálním signálům. Tato strukturovaná a interaktivní forma terapie přispívá k celkovému sociálnímu rozvoji dětí s vývojovou dysfázií, posiluje jejich sebevědomí a usnadňuje začlenění do sociálního prostředí.

Copyright: © 2024 Dysfázka – vyvojovadysfazie.cz. All Rights Reserved.