Příspěvek na péči

OBECNÉ INFORMACE O PNP

Příspěvek na péči je sociální dávka, kterou stát vyplácí nemocným a nemohoucím osobám odkázaným na pomoc druhých při zvládání základních každodenních činností. 

Jde o finanční podporu určenou osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání svých základních životních potřeb. Rozsah péče stanovuje stupeň závislosti, který je definován zákonem o sociálních službách. Příjemci pak mohou z příspěvku dle vlastního uvážení hradit služby jim poskytované osobou blízkou, asistenty sociální péče, registrovaným poskytovatelem sociálních služeb nebo zařízením hospicového typu..

Částka je vypočítávána tak, aby pokryla náklady na sociální služby nezbytné pro zachování životní úrovně. Výše příspěvku, podmínky jeho získání a míru nemohoucnosti upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Komu příspěvek na péči náleží?

Nárok na příspěvek na péči má osoba, která potřebuje dlouhodobě pomoc od jiné osoby, přičemž délka trvání nepříznivého zdravotního stavu žadatele je minimálně jeden rok, s výjimkou případu, kdy není možné očekávat zlepšení zdravotního stavu. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav musí být lékařsky podložený. Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

Příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. 

Konkrétní míra závislosti se definuje podle stupně bezmocnosti. Ten se určuje na základě schopnosti nebo neschopnosti plnit 10 životních potřeb:
 1. Mobilita – chodit, vstávat a usedat, otevírat a zavírat dveře, chodit po schodech
 2. Orientace – orientovat se v prostoru, rozeznávat pomocí zraku a sluchu
 3. Komunikace – vyjadřovat se srozumitelně mluvenou řečí, chápat obsah přijímaných a sdělovaných zpráv, psát krátké zprávy
 4. Stravování – najíst se a napít, dodržovat dietní režim
 5. Oblékání a obouvání – vybrat si vhodné oblečení a obuv, samostatně se obléknout a svléknout
 6. Tělesná hygiena – použít hygienické zařízení, vykonávat základní osobní hygienu jako mytí rukou, sprchování, čištění zubů, česání
 7. Výkon fyziologické potřeby – včas použít WC, vyprázdnit se, provést následnou hygienu
 8. Péče o zdraví – dodržovat předepsaný léčebný režim (braní léků, píchání inzulínu apod.)
 9. Osobní aktivity – navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami, plánovat a dodržovat denní režim, vykonávat aktivity obvyklé věku osoby
 10. Péče o domácnost (u osob starších 18 let) – obstarat běžný nákup jídla a základních domácích potřeb, nakládat s penězi, ovládat běžné domácí spotřebiče, udržovat pořádek
Podle míry zvládnutí nebo nezvládnutí jednotlivých životních potřeb je následně žádající osoba zařazena do jednoho ze 4 stupňů závislosti:
Na základě stupně závislosti vznikne nárok na příspěvek v náležité výši.

Kdo se může stát poskytovatelem pomoci?

Péči o osobu, které byl přiznán příspěvek na péči, může zajišťovat:

 • poskytovatel sociálních služeb zapsaný v registru sociálních služeb
  (pečovatelské, odlehčovací a asistenční služby, domovy seniorů apod.),
 • pečující osoba blízká (rodinní příslušníci: manžel/ka, rodič, dítě, další příbuzní, partner/ka),
 • asistent sociální péče (v souladu s § 83 odst. 2 zákona o sociálních službách) – jedná se například o kamaráda, souseda či jinou osobu, která není členem rodiny ani pracovníkem registrované sociální služby. 

V případě potřeby lze kombinovat pomoc od více poskytovatelů.

JAK POSTUPOVAT PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Žádost o příspěvek na péči i Oznámení o poskytovateli péče se podává na příslušný Úřad práce podle trvalého bydliště žádající osoby.

O příspěvek na péči může zažádat sám žadatel, případně jeho zákonný zástupce. Prvním krokem je vyplnění Žádosti o příspěvek na péči a Oznámení o poskytovateli pomoci, do něhož žadatel uvede, kdo a kde o něj bude pečovat. Pečovatelé se mohou v průběhu času měnit, ale o změně je vždy nutné informovat Úřad práce nejpozději do 8 dnů. 

Žádost lze podat:

 • elektronicky – prostřednictvím IDENTITY OBČANA (Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu) nebo přes datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.
 • poštou na adresu vašeho úřadu práce.
 • fyzicky na úřadu práce.

Je třeba podat písemnou žádost na předepsaném formuláři Ministerstva práce a sociálních věcí. Tento formulář je k dispozici zde https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-peci nebo na krajských pobočkách úřadu práce. 

Co se bude dít po podání žádosti:

Pobočka Úřadu práce po přijetí Žádosti požádá příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení o posouzení stupně závislosti. Ta provede posouzení zdravotního stavu žadatele na základě posouzení zdravotního stavu lékařskou posudkovou službou. Posouzení vychází z lékařských zpráv od obvodního či ošetřujícího lékaře žadatele. Pro vypracování posudku platí lhůta 45 dní, tato lhůta však může být prodloužena. Úřad práce má lhůtu 60 dní na vydání rozhodnutí, tato lhůta však také může být prodloužena.

Poté Úřad práce vydá rozhodnutí, zda a v jaké výši se příspěvek přiznává. Proti tomuto rozhodnutí se lze v případě nespokojenosti odvolat. Finální verdikt pak závisí na Ministerstvu práce a sociálních věcí.         

V případě, že je příspěvek na péči žadateli přiznán, krajská pobočka Úřadu práce vyplácí patřičnou částku měsíčně v měsíci, za který příjemci náleží. Výplata probíhá buď převodem na platební účet, který si určí příjemce, nebo prostřednictvím poštovního poukazu.

Zvýšení příspěvku

Výši příspěvku lze změnit buď elektronicky (formou odeslání s elektronickým podpisem nebo přes datovou schránku) nebo v listinné podobě na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR.

Následně je zahájeno sociální šetření, jehož cílem je zjistit schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí a zdravotní stav dle lékařské dokumentace žadatele. Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí návrhu na změnu výše přiznaného příspěvku na péči.

Proti rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání se podává k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal (o samotném odvolání pak rozhoduje MPSV).

Poté Úřad práce vydá rozhodnutí, zda a v jaké výši se příspěvek přiznává. Proti tomuto rozhodnutí se lze v případě nespokojenosti odvolat. Finální verdikt pak závisí na Ministerstvu práce a sociálních věcí.         

V případě, že je příspěvek na péči žadateli přiznán, krajská pobočka Úřadu práce vyplácí patřičnou částku měsíčně v měsíci, za který příjemci náleží. Výplata probíhá buď převodem na platební účet, který si určí příjemce, nebo prostřednictvím poštovního poukazu.

ODVOLÁNÍ

V případě, že je vaše žádost o příspěvek na péči zamítnuta, případně je přiznána v nižším stupni, než jste předpokládali, můžete se v souladu se správním řádem odvolat. 

Do kdy podat odvolání:

Na odvolání máte 15 dní ode dne doručení rozhodnutí. Ještě patnáctý den tedy můžete odvolání odevzdat na poště.

Kam a jak podat odvolání:

Ačkoliv samotnému rozhodnutí předchází stanovisko revizního lékaře, nenechte se zmást, odvolání nesměřujete proti lékařskému posudku či rozhodnutí ČSSZ, ale proti rozhodnutí úřadu práce.

Odvolání sice směřujete na úřad práce, jeho vyřízení a nové rozhodnutí ale spadá do pravomoci Ministerstva práce a sociálních věcí, kterému úřad práce předá celý spis nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo odvolání doručeno.

Odvolání můžete podat:

 • prostřednictvím České pošty na adresu místního Úřadu práce
 • osobně na podatelně úřadu, případně přímo u příslušného pracovníka

Po doručení odvolání bude MPSV znovu hodnotit zdravotní stav žadatele o dávku, a to prostřednictvím tříčlenné posudkové komise.

MPSV může odvolání uznat a předat jej k novému rozhodnutí zpět na Úřad práce, nebo odvolání zamítnout. Proti verdiktu MPSV se již pak nelze odvolat. Na rozhodnutí má MPSV 30ti denní lhůtu.

Když i od MPSV přijde zamítavé stanovisko, je možnost obrátit se proti zamítnutému odvolání ještě na soud a podat žalobu proti správnímu rozhodnutí. Žalobu musí podat stěžovatel nejpozději do 2 měsíců od vydání rozhodnutí MPSV. Žaloba se podává ke krajskému soudu podle sídla MPSV.