Příčiny

Příčiny vývojové dysfázie jsou mnohostranné a v některých případech nejsou plně pochopeny.

Genetické predispozice​

Byla objevena mutace v genu KIAA0319 na 6. chromozomu, která hraje důležitou roli ve vývoji této poruchy.

Porodní komplikace a rané vývojové faktory​

Některé studie poukazují na možný vztah mezi porodními komplikacemi, jako je nedostatečný kyslík při narození (hypoxie), a rizikem vývojových jazykových poruch. Rovněž vývojové faktory v raném dětství, jako jsou infekce nebo vystavení toxickým látkám, mohou hrát roli.

Související neurovývojové poruchy​

Vývojová dysfázie často koexistuje s jinými neurovývojovými poruchami, což naznačuje, že mohou existovat společné biologické faktory ovlivňující širší spektrum neurovývojových problémů.

Strukturální a funkční odlišnosti v mozku​

Studie ukazují, že děti s vývojovou dysfázií mohou mít strukturální a/nebo funkční rozdíly v určitých oblastech mozku, které jsou zodpovědné za zpracování jazyka. To může zahrnovat odlišnosti ve velikosti, symetrii nebo aktivitě určitých mozkových oblastí. 

Neurochemické faktory​

Nerovnováha v neurochemických systémech mozku může také přispívat k vývojovým poruchám řeči. Například změny v hladinách neurotransmiterů mohou ovlivnit schopnost mozku zpracovávat a generovat řeč.

Copyright: © 2024 Dysfázka – vyvojovadysfazie.cz. All Rights Reserved.