Diagnostika

Prvotní kolečko

Klinický logoped​

Klinický logoped je nepostradatelný odborník v procesu diagnostiky vývojové dysfázie, zahrnující hodnocení řečových a jazykových schopností dítěte, stanovení diagnózy, plánování terapie a poskytování poradenství rodině. Tato role je zásadní pro identifikaci specifických řečových a jazykových obtíží a pro návrh efektivních způsobů terapie a podpory.

Klinický psycholog​

Návštěva klinického psychologa je také nezbytná při diagnostice. Jeho úkoly zahrnují hodnocení kognitivních a emočních funkcí, stanovení diferenciální diagnózy, podporu a poradenství pro rodiny dětí s vývojovou dysfázií a spolupráci s multidisciplinárním týmem specialistů, jako jsou logopedi a pediatři. Tento přístup zajistí komplexní pochopení a řešení poruchy.

Foniatr​

Foniatr se nejen specializuje na diagnostiku a léčbu problémů s hlasem, řečí a polykáním, ale také provádí vyšetření sluchu a uší. V kontextu vývojové dysfázie je důležité, aby foniatr posoudil celkový stav sluchového aparátu dítěte, neboť sluchové vnímání je klíčové pro rozvoj řeči a jazyka. Foniatr proto provádí audiologické hodnocení, aby vyloučil nebo identifikoval případné sluchové postižení, které by mohlo ovlivnit řečový a jazykový vývoj dítěte. Toto vyšetření je zásadní pro stanovení správné diagnózy a pro návrh účinného léčebného plánu.

Neurolog​

Neurologie se zaměřuje na možné neurologické příčiny této poruchy. Neurolog provádí vyšetření mozku a nervového systému, aby vyloučil nebo identifikoval jakékoli neurologické abnormality, které by mohly ovlivnit vývoj řeči. Neurologická vyšetření mohou zahrnovat zobrazovací metody jako MRI mozku, EEG nebo jiné testy. Neurolog také pomáhá rozlišit vývojovou dysfázii od jiných neurologických poruch a může doporučit nebo koordinovat další léčbu či terapii.

Rodič​

Rodiče jsou primárním zdrojem informací o vývoji řeči a chování dítěte a často jako první zaznamenávají známky možných problémů. Rodiče mohou poskytnout důležité informace odborníkům během diagnostického procesu a jejich pozorování a zpětná vazba jsou nezbytné pro přesnou diagnózu. Navíc, podpora a angažovanost rodičů jsou klíčové pro úspěšnou terapii a pokračující rozvoj řečových a jazykových dovedností dítěte.
DIAGNOSTIKA
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ASPEKTY

pro diagnostiku vývojové dysfázie

Podrobné řečové a jazykové hodnocení

Prováděné klinickým logopedem, zahrnující slovní zásobu, gramatiku, porozumění a výslovnost.

Vyloučení jiných příčin

Včetně sluchových problémů, neurologických poruch a intelektových poruch.

Multidisciplinární přístup

Spolupráce s pediatrem, neurologem, psychologem a dalšími odborníky.

Sledování a pravidelné hodnocení

Důležité pro identifikaci změn v řeči a jazykovém vývoji.

Individualizovaný terapeutický plán

Na základě specifických potřeb dítěte.