Přidružené diagnózy

Poruchy pozornosti a hyperaktivity (ADHD)

Obtíže s koncentrací a impulzivním chováním.

Emoční a behaviorální poruchy

Například úzkostné poruchy nebo problémy s chováním.

Specifické poruchy učení

Například dyslexie (porucha čtení) nebo dysgrafie (porucha psaní).

Poruchy ze spektra autismu

Různé formy autismu mohou být spojeny s řečovými a jazykovými obtížemi.

Porucha sluchového vnímání

Senzorické integrační poruchy

Potíže se zpracováním senzorických informací.