Foniatrie

Foniatr se nejen specializuje na diagnostiku a léčbu problémů s hlasem, řečí a polykáním, ale také provádí vyšetření sluchu a uší. V kontextu vývojové dysfázie je důležité, aby foniatr posoudil celkový stav sluchového aparátu dítěte, neboť sluchové vnímání je klíčové pro rozvoj řeči a jazyka.

Foniatr proto provádí audiologické hodnocení, aby vyloučil nebo identifikoval případné sluchové postižení, které by mohlo ovlivnit řečový a jazykový vývoj dítěte. Toto vyšetření je zásadní pro stanovení správné diagnózy a pro návrh účinného léčebného plánu.

Diagnostika a hodnocení

Foniatrie provádí diagnostická vyšetření zaměřená na posouzení komunikačních dovedností, fonetiky, fonologie a dalších aspektů řeči. Pomáhá identifikovat specifické oblasti, ve kterých jedinec projevuje obtíže.

Hodnocení artikulace a výslovnosti

Posuzuje artikulaci a výslovnost jedince a identifikuje případné odchylky, které mohou přispívat k vývojové dysfázii.

Terapeutické intervence

Navrhuje a provádí terapeutické intervence zaměřené na zlepšení artikulačních a fonetických dovedností. To může zahrnovat různé terapeutické metody a cvičení.