Ergoterapie

Ergoterapie je zdravotnický obor, který tvoří neodmyslitelnou součást rehabilitační péče o děti. Hlavním terapeutickým prostředkem v ergoterapii je hra a zábava. Správně zvolená hra motivuje, učí, stimuluje a podporuje psychomotorický vývoj, zlepšuje funkční motorické dovednosti, senzorické schopnosti a koordinaci.

 

Ergoterapie v kontextu vývojové dysfázie poskytuje klíčovou podporu pro jedince s komunikačními výzvami. Cílem ergoterapie je zlepšit schopnosti dětí účastnit se denních aktivit a získat dovednosti potřebné pro efektivní komunikaci. Ergoterapeuti pracují na rozvoji motorických dovedností, jemné i hrubé motoriky, a podporují také funkční komunikační strategie. Skrze individuální terapeutické plány a inovativní metody ergoterapie přispívá k posílení schopností dětí s vývojovou dysfázií, usnadňuje jejich zapojení do každodenních aktivit a podporuje celkový rozvoj komunikačních dovedností.

Ergoterapie je vhodná pro děti, které čelí různým obtížím, jako jsou poruchy pohyblivosti horní končetiny, ruky a prstů, grafomotorické dovednosti, koordinace pohybu a rovnováhy, psychomotorický vývoj, sebeobsluha a soběstačnost v domácím i venkovním prostředí, paměť, učení a pozornost. Ergoterapie může též pomoci při nepozornosti, koncentraci, zrakově-prostorové orientaci a dalších poruchách učení a dysfunkcí, které by se projevily ve školním věku dítěte.

Vstupní vyšetření

Probíhá formou hry s dítětem. Diskuse mezi rodičem a terapeutem je rovněž důležitá. Senzorický dotazník vyplňuje rodič online před vstupním vyšetřením.

Rehabilitační plán a pravidelné terapie

Na základě výsledků vstupního vyšetření sestavuje terapeut individuální rehabilitační plán. Tento plán zahrnuje bloky terapií a stanovuje cíle, kterých má být dosaženo.

Podle rehabilitačního plánu probíhají pravidelné terapie, které jsou přizpůsobeny potřebám jednotlivého dítěte.

Kontrolní vyšetření

Průběžná kontrolní vyšetření slouží k ověření dosahovaného pokroku. Terapeut pracuje s rodiči a dítětem na dosažení stanovených cílů.