Vývojová Dysfázie VS ostatní diagnózy

Autismus

Definice autismu

Asperger

Definice aspergera

LMR

Definice LMR

OVŘ

Definice OVŘ

Rozdíly v diagnózách

Stejné znaky:

  • hůře chápou prostorové a časové pojmy

  • opožděný vývoj kresby (neplatí pro AS)

  • opožděný vývoj řeči (neplatí pro AS!)

  • potíže s jemnou a hrubou motorikou a pamětí

Odlišnosti:

  • Děti s vývojovou dysfázií, oproti dětem s PAS, většinou mají snahu komunikovat, jen jim není rozumět, anebo se snaží domluvit neverbálně. 

  • Děti s VD nemají narušenou hru a výrazně narušené sociální dovednosti. Opět se chtějí domluvit, snaží se o spolupráci, chápou význam komunikace ve smyslu sdílení informací. Snaží se vést rozhovor, selhávají v něm z jiných důvodů než děti autistické.

  • Dysfatické děti mluví méně srozumitelně a také hůře rozumí. 

  • U dětí s VD se neobjevuje v takové míře echolalie a už vůbec ne zpožděná echolalie.

  • Děti s VD mají funkční neverbální projevy. To znamená, že dokáží ukazovat, napodobovat. Děti s autismem naopak v neverbálních projevech výrazně selhávají. 

  • Dysfatik nerozumí všem slovům - v každé větě chytá záchytná slova, pracuje s  mimikou vyprávějícího, chování okolí a podle toho se snaží porozumět. Tuto schopnost děti s PAS nemají.

VD se projevuje již ve velmi brzkém věku dítěte a projevuje se především špatným vývojem řeči a verbálního porozumění. Oproti tomu, děti s LMR, se jeví být až do školního věku prakticky zdravé a bez potíží (nebo jsou potíže velmi mírného rázu), ale až se stupňující se náročností zadávaných úkolů se začínají prohlubovat problémy nejen s řečí, ale také s porozuměním ve všech oblastech. 

Děti s VD mívají intelekt zpravidla průměrný až nadprůměrný, kdežto děti s LMR mají intelekt v pásmu IQ 50-69.

Děti s LMR mají rovnoměrné oslabení ve verbálních i neverbálních složkách intelektu. Děti s VD mají nerovnoměrný výkon ve verbální a neverbální složce. Inteligence dětí s VD je většinou v normě.

Děti s OVŘ mají problém pouze na úrovni řeči a tento problém by se měl po 3. roce zlepšovat, až se dítě dostane do fáze zcela normálního vývoje. OVŘ často předchází vývojové dysfázii.

U VD se jedná o narušení hloubkových struktur jazyka jako lingvistického systému v rámci centrálních mozkových struktur. Dítě chybuje ve slovosledu, vypouští slova, má problém s hůře uchopitelnými slovními druhy (spojky, předložky, zájmena apod.), nepoužívá správné gramatické koncovky, jeho slovní zásoba je omezená, v řeči dochází také k redukcím hlásek a celých slabik, případně jejich záměnám.

Dítě má však také narušené sluchové vnímání – špatně zpracovává melodie, rytmus, akustický signál. Tyto problémy se podepisují na analýze a syntéze slov.

S vývojovou dysfázií se taktéž pojí potíže se zrakovým vnímáním. U těchto dětí bývá obvyklá porucha rozlišování barev, tvarů, mají narušenou orientaci v prostoru a čase (nevědí například, co znamená ráno, večer apod.)

Bývají také narušené motorické funkce a časté bývají poruchy pozornosti – psychomotorický neklid a někdy i emocionální labilita (nevnímá, co se kolem něj děje).

Tereza Učíková - autor

Copyright: © 2024 Dysfázka – vyvojovadysfazie.cz. All Rights Reserved.