Asperger

U dětí s AS je typické nerovnoměrné rozložení schopností (na jedné straně nadprůměrné vědomosti z určité oblasti, na straně druhé neschopnost přizpůsobit se náhlým změnám, problémy v navazování sociálních vztahů, nepřiměřené emoční reakce, nesamostatnost, nepraktičnost apod.). 

Typické projevy u dětí s AS:

 • 1

  U dětí s AS se neobjevuje postižení rozvoje řeči - užívaní slov a frází odpovídá věku dítěte. Někdy mohou mít děti sklony k formálnímu vyjadřování a napodobování řeči dospělých.

 • 2

  Děti s AS mají často potíže s chápáním sociálních situací, těžko se vciťují do postoje či situace druhých. Vrstevníci je často nepřijímají pro jejich samostatné až samotářské povahy. Někdy také hledají společnost v jiných věkových vrstvách.

 • 3

  Obtížně chápou mimoslovní komunikaci. Mimika i gesta bývají u lidí s AS omezené.

 • 4

  Často se mohu u dětí projevovat poruchy chování, hyperaktivita, poruchy pozornosti a špatná kontrola emocí. Dítě tak může být mylně označeno jako extrémně živé a zlobící.

 • 5

  Děti s AS jsou fixovány na svůj vlastní vnitřní program. Jakákoliv drobná změna v jejich plánech (pro pozorovatele nedůležitá) může jedince vyvést z rovnováhy a přimět k projevům vzteku nebo lítosti.

 • 6

  Na druhou stranu je pro ně důležité sdílení osobních emocí, což může vést k trapným situacím, pokud se snaží podělit o tyto informace v nevhodnou dobu, nebo s nevhodným posluchačem.

 • 7

  Pro AS je také problematický přímý oční kontakt v rozhovoru s jinou osobou.

 • 8

  Zajímavostí jsou speciální zájmy a jejich přístup k nim. Jde často o zaměření na sběratelský či vědomostní koníček, kdy člověk věnuje tomuto konkrétnímu tématu extrémně více času, než by se zdálo přirozené. Také je pro AS typické dlouhodobé věnování se jedné činnosti – i několikadenní práce s potlačením ostatních běžných činností.

pozitivní projevy aspergeru
 • dobrá intelektová vybavenost, výrazné nadání 

 • výborná mechanická paměť 

 • výrazně brzy čtou a rozeznávají číslice 

 • zvládají logické hry – šachy, Rubikova kostka, etc. 

 • snadno ovládají počítač 

 • výrazně pozitivní vztah k encyklopedickým informacím

negativní projevy aspergeru
 • depresivní stavy 

 • sklony k sebepodhodnocování 

 • problémy se spánkem 

 • dyskoncentrace 

 • hypersenzitivita na zvuky, světla nebo doteky, nepřiměřené reakce na vůně a pachy 

 • často mluví příliš nahlas nebo potichu

 • nepřiměřené emocionální reakce (bezdůvodný smích nebo pláč) 

 • důraz na přesnost umístěných věcí

 • střídání nálad, afekty, úzkostné stavy 

 • upřednostňování periferního zrakového vnímání před přímým pohledem 

 • nedostatek nebo absence empatie 

 • výskyt paranoidních myšlenek 

 • egocentrismus

Neporozumění vrstevníků může upevňovat přesvědčení dětí s AS, že jsou skutečně „divní“, „hloupí“ či dokonce „blbci“. Stávají se nadměrně kritičtí vůči vlastním chybám, mnohem více se zaměřují na své deficity a neúspěchy, které následně porovnávají s úspěchy a silnými stránkami ostatních. Ve strachu ze selhání se obávají zkoušet nové věci, někdy i mírná kritika vede k záchvatu vzteku. Pokud jsou tyto negativní pocity potvrzovány i reakcemi okolí, není se co divit, že dítě na tuto neadekvátní zátěž pak může reagovat afekty, agresí, sebepoškozováním, nadměrnou soupeřivostí a touhou být za každou cenu první, ale někdy naopak pasivitou, ignorací nebo také snahou o únik z pro něj nepříjemné situace.

Tereza Učíková - autor