Motorika

Jemná motorika

Obtíže s úkony vyžadujícími přesnost a koordinaci malých svalů, jako je psaní, manipulace s malými předměty, či kreslení.

Hrubá motorika

Problematika v oblasti větších pohybů a koordinace, například při chůzi, běhu, skákání nebo hrubých manipulativních činnostech.

Motorická plánování

Obtíže s organizací a prováděním sekvencí pohybů, což může být patrné v neobratnosti nebo nepřirozeném pohybu.

Vizuomotorická koordinace

Problematika spočívající v koordinaci pohledu a pohybu, což ovlivňuje schopnost sledovat pohybující se objekty nebo přesně zaměřit pohled.

Primární reflexy

Primární reflexy jsou automatické pohyby, které se objevují u novorozenců a obvykle zanikají během prvního roku života. Jsou to vrozené motorické reakce na určité podněty, a jejich účelem je ochrana a podpora vývoje dítěte.

U některých dětí s vývojovou dysfázií mohou tyto reflexy přetrvávat déle, což může ovlivnit další vývoj motorických dovedností, koordinaci a učení se. Přetrvávající primární reflexy mohou být spojeny také s potížemi ve zpracování senzorických informací a s problémy v oblasti řeči a jazyka.

Vestibulární systém

Vestibulární systém je součástí vnitřního ucha a nervového systému, který reguluje rovnováhu, prostorovou orientaci a koordinaci pohybů. U dětí s vývojovou dysfázií mohou být s tímto systémem spojené problémy, jako jsou:

Rovnováha

Potíže s udržením stabilní polohy, často doprovázené nejistotou při chůzi nebo stání.

Prostorová orientace

Obtíže s určením polohy těla ve vztahu k okolnímu prostředí.

Motorická koordinace

Problematika v koordinaci pohybů, která může být způsobena nedostatečnou integrací vestibulárních signálů.