HANDLE

HANDLE (Holistic Approach to NeuroDevelopment and Learning Efficiency) představuje komplexní přístup k podpoře jedinců s vývojovou dysfázií. HANDLE kombinuje různé terapeutické metody a cvičení zaměřená na neurovývojové aspekty. Tato metoda se snaží posílit komunikační a senzorické schopnosti dětí s vývojovou dysfázií prostřednictvím individuálně přizpůsobených cvičení. HANDLE zahrnuje strategie pro zlepšení vnímání, motoriky a celkové pohody jedince. Tímto způsobem HANDLE přispívá k celkovému rozvoji komunikačních dovedností a podporuje optimální neurovývoj u jedinců s vývojovou dysfázií.